White Lady

White Lady

White peach; freestone. A Zaiger selection from Modesto, California. Circa 1986.